• Kort Verslag Algemene Ledenvergadering

  9 feb 2018
 • Datum: maandag 18 december 2017

  Aanwezige bestuursleden: dhr. De Leeuw (vz.), dhr. Stockentree
  (algemeen lid), dhr. Elbers (algemeen lid), dhr. Rosendaal (pm.) en dhr.
  Van der Hoek (secr.)

  Aanwezig vanaf 21:15 uur; dhr. Hendriks (voetbalzaken a.i.)
  Aanwezige leden: 16
  Aanvang: 20.00 uur


  1. Opening:
  Voorzitter De Leeuw opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de Algemene
  ledenvergadering. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor hen die ons het afgelopen jaar zijn
  ontvallen.
  De agenda wordt aangenomen.

  2. Verslag van Algemene Leden Vergadering van 12 december 2016 (seizoen 2015-2016)
  Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd.

  3. Actielijst vanuit vorige vergadering
  Op de actielijst stonden de volgende acties.
  1. Kwartaalincasso. Het bestuur vindt kwartaalincasso geen oplossing voor de
  contributiestorneringen.
  De (12) termijnen blijven gelijk aan het contributiereglement. Bij nalatigheid in
  contributiebetaling volgt (sneller) een spelverbod, waardoor spelers niet meer ingevuld
  kunnen worden op het Digitale Wedstrijd Formulier. Door het consequent uitvoeren hiervan
  en soms meer persoonlijkere aanpak wordt een positieve beweging gezien in betalingen.
  2. Gazprom. De overeenkomst met Gazprom is aangepast zodat er groene stroom wordt
  afgenomen door vv Eldenia.
  3. Eldenia 2020. De doelstellingen van dit traject zijn niet gehaald. De opkomst bij de
  bijeenkomsten was onder de maat. De communicatie, één van de actiepunten, is met name
  door de nieuwe website en verbetering gebruik van sociale media verbeterd. Ook is er
  tijdens de 1 e clubdag informatie verstrekt aan de (nieuwe) jeugdleden en ouders.

  4. Ingekomen berichten
  Er zijn geen ingekomen berichten.
  Er zijn afmeldingen ontvangen van Eric Awater, Theo Kasteel , Arie Verhaar en Oscar Abbenhuis.

  5. Jaarverslag van de secretaris
  De secretaris heeft een jaarverslag opgesteld en benoemd de belangrijkste punten daaruit.
  Met het jaarverslag wordt voldaan aan artikel 17, lid 3 van de statuten van de ALV.

  6. Jaarverslag van de penningmeester
  a. Verslag van de penningmeester
  Afgelopen jaar is afgesloten met een winst onder andere door het opschonen van
  openstaande rekeningen. Terugvallende sponsorinkomsten, waarin een trend gaande lijkt te
  zijn, hebben hierop een uitwerking. De kantinemarge is gedaald tot onder de 30%. Goede

  kantine inkomsten en goede marges zijn van belang voor de hele vereniging. Het bestuur
  vraagt aan de leden hierover mee te denken. ACTIE. Margepercentage analyse en voorstel
  voorbereiden.
  De ALV merkt hierbij op dat de binding met de lagere senioren moet verbeteren. Het bestuur
  duidt op de genomen moeite om de senioren te betrekken bij de clubdag. De binding moet
  wat van 2 kanten komen.
  ACTIE. Binding krijgen met de lagere senioren en verwachting management vanuit bestuur.

  De penningmeester geeft aan dat Vv Eldenia nog een financieel gezonde vereniging is. Er zijn
  voldoende financiële middelen maar er zijn een aantal aandachtspunten t.a.v. de kosten.
  De liquiditeitsprognose ziet er iets zorgelijk uit. Het bestuur is bezig op vele vlakken om de
  vereniging financieel gezond te houden. Om de achteruitgang op de reserves niet te groot te
  laten worden, als gevolg van stijgende algemene kosten als huur, afval energie en
  belastingen, is het bestuur van mening de contributie te moeten verhogen. Het bestuur stelt
  de ALV voor de contributie, voor het eerst in 3 jaar, te verhogen met €0,50 per maand per 1
  januari 2018.
  De ALV besluit om naast de contributie aanpassing ook onderzoek te (laten) doen naar de
  kantinemarges en de sponsorinkomsten.
  ACTIE. Het bestuur zal dit onderzoek presenteren uiterlijk op de volgende ALV.
  b. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie bestaat uit Jan de Braal, Ruud Schoofs en Henk Roozenboom.
  Uit monde van Ruud Schoofs stelt de kascommissie voor decharge te verlenen aan het
  bestuur.
  c. Stemming decharge verlening bestuur omtrent gevoerd financieel beleid.
  De ALV verleent decharge aan het bestuur.

  7. Begroting 2018-2019
  De begroting wordt uitgereikt en besproken.

  8. PAUZE
  Wordt niet benut.

  9. Bestuursverkiezing en kascontrolecommissie.
  a. aftredend en herkiesbaar penningmeester (Olaf Rosendaal).
  De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Olaf Rosendaal als penningmeester.
  b. verkiezing kascontrolecommissie. De ALV gaat akkoord met de huidige samenstelling van de
  kascontrolecommissie die blijft bestaan uit Jan de Braal, Ruud Schoofs en Henk Roozenboom.

  10. Bestuur mededelingen
  a. Clubdag 2017. Een geweldig succes door goed weer en goede opkomst. De vrijwilligers
  inventarisatie heeft een mooi resultaat opgeleverd, o.a. voor de website, de kantinebezetting en
  voor het vrijwilligersbeleid.
  De sponsorloopinkomsten worden benut voor een pannaveld. Het bestuur is in overleg met de
  gemeente over de aanleg van het pannaveld. De clubdag krijgt een vervolg aan het begin van
  seizoen 2018-2019.

  b. Led en zonne-energie. Het bestuur is bezig met een plan van aanpak. Er ligt een businesscase,
  waarbij er geen extra kosten zijn voor de vereniging door besparing van energiekosten.
  Voor plaatsing van zonnepanelen wordt de dakconstructie van de accommodatie nog onderzocht.
  c. Veilig sportklimaat (Verklaring omtrent Gedrag). Het dilemma van het bestuur is de wijze
  waarop we hier mee om moeten gaan. Het bestuur is niet tegen een VOG, maar het geeft geen
  zekerheid. Veilig sportklimaat heeft ook te maken met ons eigen gedrag op en rond de velden.
  ACTIE. Beleid maken op VOG.
  d. Jeugdcommissie. De heren- en damescommissie zijn samengevoegd om praktische reden van
  kwantiteit en kwaliteit.
  Een stagiaire onderzoekt de mogelijkheden van gezonde voeding in de kantine. Het bestuur wordt
  hierover gerapporteerd. Ideeën om mensen te binden aan de kantine zijn van harte welkom.

  11. Rondvraag
  Geen.

  12. Sluiting
  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje.
  Tijd: 22:30 uur.

rfwbs-slide