• Contributie


 • De bedragen voor contributie per 1 januari 2018:


   

  Per maand

   

  Per jaar

  Senior

  24,00

   

  288,00

  A-junior

  22,75

   

  273,00

  B-junior

  22,25

   

  267,00

  C-junior

  21,75

   

  261,00

  D-pupil

  21,75

   

  261,00

  E-pupil

  21,00

   

  252,00

  F-pupil

  21,00

   

  252,00

  35+

       

  157,00

  Steunend

  3,00

   

  36,00

             

  Inschrijfgeld

  10,00

       

  • Trainend leden, die geen wedstrijden spelen, betalen 50% van de jaarcontributie.

  • Het 35+ tarief geldt wanneer alleen uitgekomen wordt in 35+toernooivorm.

  Gezinskorting
  Elk 3e en volgende persoon uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) dat als spelend lid is ingeschreven bij v.v. Eldenia ontvangt korting op de contributie die voor hem van toepassing is. Voor de 3 e persoon betaal je 50%, voor de 4e persoon is dit 25%. De korting is altijd van toepassing op het jongste gezinslid.

  Contributiereglement
  Dit reglement is samengesteld en aangepast op 28 oktober 2004, goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering (8 november 2004).

  1. Volgens Artikel 8, lid 1 van de Statuten zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  2. Deze categorieën (kunnen uit jongens/mannen en meisjes/vrouwen bestaan en) zijn als volgt samengesteld: · E en F pupillen · D pupillen en C junioren · B junioren · A junioren · Senioren · Steunende leden De contributiebedragen zijn per categorie voor jongens/mannen als meisjes/vrouwen gelijk en gelden zowel voor veld als zaal. Indeling in pupillen, junioren en senioren is naar leeftijd, analoog aan de KNVB indeling. Peildatum is 1 januari van elk kalenderjaar.

  3. In een Algemene Ledenvergadering is de betalingsmogelijkheid vastgesteld. Het lid moet de vereniging een machtiging tot automatisch incasso verlenen. Hierbij is periodieke betaling mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

  4. Het lid verleent de vereniging door ondertekening van het inschrijfformulier de machtiging om het lidmaatschapsgeld periodiek omstreeks de 1ste van elke maand via het opgegeven bankrekening-nummer af te schrijven. Het lid moet zorgdragen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening.

  5 . Omstreeks de 1ste van elke maand worden de gegevens voor het innen van de contributies aan de banken aangeboden. Het betreft hier maandbetalingen van de komende maand, kwartaalbetalingen van het komende kwartaal, halfjaarbetalingen van het komende halfjaar en jaarbetalingen voor het hele seizoen. Alle contributiebetalingen worden altijd vooruit geïncasseerd.

  6. Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een automatische incasso af te geven (er wordt door de bank geen machtiging verleend) dan is het lid verplicht de contributie per half jaar vooruit zelf over te maken op de contributie bankrekening van de vereniging. Hiervoor krijgt men een schriftelijke toestemming van het bestuur. V.v.Eldenia maakt geen gebruik van acceptgirokaarten. Het lid verplicht zich er zorg voor te dragen dat het juiste bedrag wordt voldaan.

  7. Kan het automatisch te innen bedrag niet geïnd worden en de ontvangst blijft hierdoor uit dan ontstaat voor het lid een achterstand.

  8. Niet geïnde incasso’s worden geen tweede maal voor verwerking aangeboden. Het lid moet dan zelf het verschuldigde bedrag op de contributierekening van de vereniging overmaken. Het lid ontvangt een betalingsherinnering. Het openstaande bedrag dient uiterlijk voor het einde van de betreffende maand (juiste datum wordt in de betalingsherinnering vermeld) op de contributierekening te zijn bijgeschreven. De extra kosten, zijnde de portokosten, worden bij het lid in rekening gebracht. In deze brief van het bestuur wordt ook vermeld wat de consequenties zijn van het niet op tijd betalen van de achterstand.

  9. Voldoet het lid hieraan niet, dan zal het met ingang van de eerste dag van de maand daarop volgend een speel- en trainingsverbod worden opgelegd. Tevens zal het lid in gebreke worden gesteld en worden gesommeerd om het openstaande bedrag uiterlijk de 15e van de maand (juiste datum wordt in de brief vermeld) te voldoen. De extra administratiekosten zijnde € 3,50 komen bij het openstaande bedrag en zal door het lid voldaan moeten worden.

  10. Voldoet het lid hieraan niet, dan zal de vordering op de 16e van de maand bij het incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00 en zullen voor rekening komen van het lid.

  11. Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgedragen zal worden voor royement

  12. Voor leden die schriftelijke toestemming hebben gekregen van het bestuur om twee maal per jaar het contributiebedrag zelf over te maken gelden de zelfde regels.

  13. Het bestuur heeft het recht een lid dat nalatig is met het tijdig betalen van de contributie (maximaal bij drie storneringen) te benaderen en mede te delen dat continuering van het lidmaatschap alleen nog maar mogelijk is indien op de juiste wijze inning van de contributie mogelijk is.

  14. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Zie hiervoor artikel A van het Reglement lidmaatschap en overschrijving.

  15. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Uitzonderingen hierop staan vermeld in artikel A lid 6 van het Reglement lidmaatschap en overschrijving.

  16. In een Algemene Ledenvergadering is enige jaren geleden besloten halfjaarlijks de contributies automatisch met € 0,50 te verhogen. In de contributiebedragen is inbegrepen bij de jeugd een lot en bij de senioren twee loten van de Grote Club Actie Loterij. Deze worden elk jaar in het najaar aan de spelers uitgereikt.

rfwbs-slide