• vv ELDENIA
  Al ruim 75 jaar een begrip
  in Arnhem en omstreken

 • Contributie


 • De bedragen voor contributie per 1 juli 2023:


   

  Per maand

   

  Per jaar

  Senior

  25,00

   

  300,00

  junior O19/O18

  25,25

   

  303,00

  junior O17/O16

  24,75

   

  297,00

  junior O15/O14

  24,25

   

  291,00

  pupil O13/O12

  24,25

   

  291,00

  pupil O11/O10

  23,50

   

  282,00

  pupil O9/O8/O7

  23,50

   

  282,00

  35+

  14,00

   

  168,00

  Steunend

  3,00

   

  36,00

             

  Inschrijfgeld

  10,00

       

  • Trainend leden, die geen wedstrijden spelen, betalen 50% van de jaarcontributie

  • Het 35+ tarief geldt wanneer alleen uitgekomen wordt in 35+toernooivorm

  • In de contributie voor pupillen en junioren is een bedrag van € 1,50 per maand / € 18,- per jaar opgenomen voor deelname aan het kledingplan

  Gezinskorting
  Elk 3e en volgende persoon uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) dat als spelend lid is ingeschreven bij v.v. Eldenia ontvangt korting op de contributie die voor hem van toepassing is. Voor de 3e persoon betaal je 50%, voor de 4e persoon is dit 25%. De korting is altijd van toepassing op het jongste gezinslid.

  Deze korting wordt niet automatisch toegekend maar dient te worden aangevraagd via penningmeester@eldenia.nl

  Contributiereglement

  Dit reglement is samengesteld en aangepast op 26 februari 2020 en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering.

  1. Volgens Artikel 8, lid 1 van de Statuten zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  2. Deze categorieën (kunnen uit jongens/mannen en meisjes/vrouwen bestaan) en zijn als volgt samengesteld: · O7 t/m O11 · O12 t/m O15 · O16 t/m O19 · Senioren · 35+ en Steunende leden. De contributiebedragen zijn per categorie voor jongens/mannen als meisjes/vrouwen gelijk en gelden zowel voor veld als zaal. Indeling in is naar leeftijd, en conform de KNVB indeling. Peildatum is 1 januari van elk kalenderjaar.

  3. In een Algemene Ledenvergadering is de betalingsmogelijkheid vastgesteld. Het lid moet de vereniging een machtiging tot automatische incasso verlenen. Hierbij is periodieke betaling mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

  4. Het lid verleent de vereniging door indiening van het digitale inschrijfformulier de machtiging om het lidmaatschapsgeld periodiek omstreeks de 25ste van elke maand via het opgegeven bankrekening-nummer af te schrijven. Het lid moet zorgdragen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening.

  5 . Omstreeks de 25ste van elke maand worden de gegevens voor het innen van de contributies en eventuele boetes die opgelegd zijn aan het lid (bijvoorbeeld gele- en rode kaarten) aan de banken aangeboden. Het betreft hier maandbetalingen van de komende maand, kwartaalbetalingen van het komende kwartaal, halfjaarbetalingen van het komende halfjaar en jaarbetalingen voor het hele seizoen. Alle contributiebetalingen worden altijd vooruit geïncasseerd.

  6. Mocht het voor het lid niet mogelijk zijn om een automatische incasso af te geven (er wordt door de bank geen machtiging verleend) dan is het lid verplicht de contributie per half jaar vooruit zelf over te maken op de contributie bankrekening van de vereniging. Hiervoor krijgt men een schriftelijke toestemming van het bestuur. Het lid verplicht zich er zorg voor te dragen dat het juiste bedrag wordt voldaan.

  7. Kan het automatisch te innen bedrag niet geïnd worden en de ontvangst blijft hierdoor uit dan ontstaat voor het lid een betalingsachterstand.

  8. In het geval de contributie niet geïncasseerd kan worden ontvangt het lid via de e-mail een betalingsherinnering. In deze e-mail van het bestuur wordt ook vermeld wat de consequenties zijn van het niet op tijd betalen van de achterstand. Het lid moet dan zelf het verschuldigde bedrag op de contributierekening van de vereniging overmaken. Het openstaande bedrag dient uiterlijk voor het einde van de betreffende maand (juiste datum wordt in de betalingsherinnering vermeld) op de contributierekening te zijn bijgeschreven. De extra kosten, zijnde de bank en/of administratiekosten, worden bij het lid in rekening gebracht. Wanneer de contributie niet wordt voldaan zal de incasso de volgende maand voor een tweede maal voor verwerking worden aangeboden.

  9. Voldoet het lid hieraan niet, dan zal er met ingang van de eerste dag van de maand daarop volgend een speel- en trainingsverbod worden opgelegd. Tevens zal het lid in gebreke worden gesteld en worden gesommeerd om het openstaande bedrag uiterlijk de 15e van de maand (juiste datum wordt in de e-mail vermeld) te voldoen. De extra kosten zijnde de bank en/of administratiekosten komen bij het openstaande bedrag en zal door het lid voldaan moeten worden.

  10. Voldoet het lid hieraan niet, dan zal de vordering op de 16e van de maand bij het incassobureau worden aangeboden. De extra kosten als gevolg van het incassotraject zullen voor rekening komen van het lid.

  11. Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgedragen zal worden voor royement

  12. Voor leden die schriftelijke toestemming hebben gekregen van het bestuur om twee maal per jaar het contributiebedrag zelf over te maken gelden dezelfde regels.

  13. Het bestuur heeft het recht een lid dat nalatig is met het tijdig betalen van de contributie (maximaal bij drie storneringen) te benaderen en mede te delen dat continuering van het lidmaatschap alleen nog maar mogelijk is indien op de juiste wijze inning van de contributie mogelijk is.

  14. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zie hiervoor artikel B van het Reglement lidmaatschap en overschrijving.

  15. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Uitzonderingen hierop staan vermeld in artikel B lid 6 van het Reglement lidmaatschap en overschrijving.

  16. In een Algemene Ledenvergadering is enige jaren geleden besloten halfjaarlijks de contributies automatisch met € 0,50 te verhogen.